Search
Close this search box.

Công ty phim ảnh Zumi Media chính thức ra Thông báo chuyển đổi thương hiệu Trà My Media (có trang web là tramymedia.com) hay Trà My Media Studio (có trang web là zumi.media) thành Zumi Media (có trang web là www.zumi.media) chính thức sử dụng thương hiệu Zumi Media cho các sản phẩm dịch vụ bắt đầu từ ngày 1/5/2020.

Tất cả mọi hóa đơn, chứng từ, nhận diện thương hiệu đều được thay đổi sang thương hiệu Zumi Media có trang web mới là www.zumi.media

tra my studio

 

Bài liên quan

Dịch vụ & sản phẩm

Tài nguyên