Thông báo chuyển đổi Trà My Media thành Zumi Media

Công ty Thabidu chính thức ra Thông báo chuyển đổi thương hiệu Trà My Media (có trang web là tramymedia.com) hay Trà My Studio (có trang web là tramystudio.com) thành Zumi Media (có trang web là www.zumi.media) chính thức sử dụng thương hiệu Zumi Media cho các sản phẩm dịch vụ bắt đầu từ ngày 1/5/2020.

 

Tất cả mọi hóa đơn, chứng từ, nhận diện thương hiệu đều được thay đổi sang thương hiệu Zumi Media có trang web mới là www.zumi.media